Fejlesztőház

Fejlesztőház

Fenntartó: Szent Ferenc Misszió Alapítvány

Székhely: 8348 Rigács, Kossuth Lajos u. 81.

Telephely (jótékonyha): 8348 Rigács, Kossuth Lajos u. 83.

Telephely (fejlesztőház): 8348 Rigács, Petőfi Sándor utca 6.

Létrehozás éve: 2020.

A Fejlesztőház működési területe Rigács település.

A Fejlesztőház általános célja: A szociokulturális hátrányokkal küzdő, elsősorban hátrányos helyzetű, vagy halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek egészséges fejlődésének biztosítását támogató, fejlődési lemaradását kompenzáló, a szülői kompetenciákat erősítő, a szülő és  gyermek számára együttesen biztosított társadalmi felzárkózást segítő prevenciós szolgáltatás biztosítása.

A szakmai programot meghatározó jogszabályok:

 • 1997. évi XXXI törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról
 • 15/1998. (IV.30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • 2015. évi CXXXIII. törvény az egyes szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények módosításáról
 • 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
 • 40/2018. (XII.4.) EMMI rendelet a gyermekek esélynövelő szolgáltatásainak szakmai feladatairól és működésük feltételeiről
 • 2017. évi XCV. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek a gyermekvédelem rendszerének megerősítése érdekében történő, valamint egyéb törvények módosításáról
 • 2/2018. (I. 18.) EMMI rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet módosításáról

A Fejlesztőház fő célkitűzése:

 1. szociális és érzelmi fejlődés elősegítése;
 2. egészségi állapot javítása;
 3. tanulási képességek javítása, nyelvi képességek fejlesztése;
 4. a családok és a közösségek erősítése;
 5. szülői készségek, képességek fejlesztése;
 6. kríziskezelés.

Tevékenységében a Fejlesztőház a lakhatásukat vesztett, vagy válsághelyzetben lévő családok átmeneti elhelyezését biztosítja, elősegítve a gyermekek családban történő nevelését, a családból történő kiemelés megelőzését azon családok esetében, akiknél az átmeneti elhelyezés és gondozás hiányában a gyermekeket el kellene választani családjuktól. Ezzel párhuzamosan biztosítja a bentlakó családok gyermekei számára a képesség-kibontakoztató foglalkozást, állapotfelmérést, fejlesztést. A szülőknek a gyermekkel együtt történő részvételét a foglalkozásokon, a szülők számára személyiség- és kompetenciafejlesztést célzó, valamint egyéb preventív célú programokat, a helyi és pillanatnyi szükségleteknek megfelelően a szülők és gyermekek részére védőnői, orvosi, dietetikusi, egyéb külsős meghívott szakemberek általi tanácsadásokat.

A Fejlesztőház programja és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások a településen élő kisgyermekek és szüleik valódi és aktuális szükségleteire irányulnak, segítve a szegénységből kivezető út hatékony keresését. A családok támogatása révén a különböző társadalmi és egyéni okok miatt kialakult méltánytalanságok és akadályok megszüntetését célozza, kezeli a család életében jelen lévő problémákat, konfliktusokat és válsághelyzeteket.

A Fejlesztőház nem teremt új, párhuzamos ellátórendszert, hanem a helyi intézményes ellátásokhoz való kapcsolódásával valósítja meg szakmai céljait. A Fejlesztőház tehát nem önálló ellátás, hanem ellátási, együttműködési filozófia.

A Fejlesztőház működése szakmaközi, mert programjának megvalósításában támogatja

 • a bölcsődék, családi napközik gondozói, óvónők;
 • a területen dolgozó védőnők, gyermekorvosok;
 • a gyermekek életkori fejlettségét figyelemmel kísérő és korrigáló, fejlesztést végző szakemberek, pszichopedagógusok és fejlesztőpedagógusok;
 • a családok szociális és életviteli problémáit segítő családsegítő szolgáltatást nyújtók;
 • a gyermekek veszélyeztetettségét megelőző és megszüntető gyermekjóléti szolgáltatók családgondozói;
 • valamint közösségi, kulturális programokat szervező közművelődési szakemberek intézményes munkáját.

A Fejlesztőház folyamatos munkarend szerint működő, a beköltöző családokkal ingatlanhasználati szerződésen alapuló átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény, amelyben a családok a Fejlesztőház minden programját, szolgáltatását térítésmentesen vehetik igénybe, ugyanakkor kötelesek a bentlakással járó és felmerülő havi rezsiköltségek folyamatos megtérítésére. A szülők és gyermekeik együttes ellátása során a Fejlesztőház programszerű segítséget nyújt a szülőnek gyermeke teljes körű ellátásához, gondozásához, neveléséhez, biztosítja a szülő számára a gyermekével való együttes lakhatást és a szükség szerinti ellátást, közreműködik – a család-és gyermekjóléti szolgálattal együttműködve – az átmeneti gondozást szükségessé tevő okok megszüntetésében, a család helyzetének rendezésében, otthontalanságának megszüntetésében.

A Fejlesztőházban minden hétnek előre megtervezett menete van, aminek fő vezérfonala, hogy a hasonló területeket érintő tevékenységek azonos napokra kerüljenek, ezzel is erősítve a gyermekekben a rendszerességet, a szülőkben pedig a kiszámíthatóságot.

Irányított foglalkozások rendje

Hétfő: hagyományos gyermekdalok éneklése és az azt kísérő mozgásformák gyakorlása, ezzel fejlesztve a gyermekek ritmus érzékét, hallását, egyensúlyérzékét. Megfelelő idő után a család tagjainak hangszeres bevonása, hogy alkotóivá váljanak a foglalkozásnak.

Kedd: nagymozgásos foglalkozások udvaron, játszótéren.

Szerda: mondóka, mesemondás. A mesével, mondókával kísért mozgásformák serkentik a gyermekek testséma tudatát, értelmi és érzelmi fejlődését, az anya-gyermek kapcsolatot, a kötődést.

Csütörtök és péntek: kreatív, manuális foglalkozások, népi hagyományok ápolása. A finommotorikát érintő tevékenységek az alkotás örömén túl élményt és tapasztalatot nyújtanak a különböző textúrájú és színű anyagok használatával mind a szülők, mind a gyermekek számára. A foglalkozások tartalmazzák a pracli festést, ecset és nyomda használatot, a gyurmával történő alkotást, tépést, ragasztást, olló használatot, színezést, fűzést. A néphagyományokhoz, ünnepekhez, a családon belüli születésnapokhoz köthető játék- és díszkészítés.

A szülők számára szervezett tevékenységek szakmailag alapvető fontosságúak, hiszen a korai gyermekkorban a szülői minta meghatározó hatású, elsődleges forrás. A Fejlesztőház törekszik a szülői szerep megerősítésére, a megfelelő minta nyújtására.

Mindennapos tematika a gyermekek fejlődésével együtt járó életkori sajátosságok megállapítása, a fejlesztési lehetőségek, szülői szerepek, szobatisztaság, dac korszak, étkezési alapelvek és szokások, higiéniai normák, testvérféltékenység, kötődés-leválás stb. kezelése. A háztartási ismeretek keretében az édesanyák megtanulják a kézi és gépi varrás, javítás, játékkészítés fortélyait.

Heti két nap napközi foglalkozáson: sütés-főzés, elsajátítva ezzel a különböző konyhai technikákat, tartósítási eljárásokat. Célja, hogy az édesanyák egészséges, olcsó, változatos, könnyen elkészíthető ételeket ismerjenek meg, és ezeket beépítsék a család táplálkozási szokásai közé. Az egészséges táplálkozás szokásának kialakítása, a gyermekek étkezésében a zöldségek, gyümölcsök rendszeresítése.

Számítógép, internet használat, és ügyintézés, személyre szabott jogi és ügyviteli tanácsadás a családjogi, munkajogi, társadalombiztosítási jogi, munkavállalással, alkalmazással, esetlegesen vállalkozóvá válással összefüggő, adójogi területeken felmerülő, továbbá ingatlanadás-vétellel, kapcsolatos kérdések.

Életvezetési, pénzkezelési, gazdálkodási ismeretek keretében a szülők felkészítése folyik az önálló élet képességének elsajátítására.